ഓം സരസ്വതിയെ നമഃ

സരസ്വതി നമസ്തുഭ്യം വരദേ കാമരൂപിണി |വിദ്യാരംഭം കരിഷ്യാമി സിദ്ധിര്ഭവതു മേ സദാ .

ഓം ഗജാനനായ നമഃ

ശുക്ലാം ബരധരം വിഷ്ണും ശശിവര്ണമ് ചതുര്ഭുജമ് | പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സര്വ വിഘ്നോപശാംതയേ || അഗജാനന പദ്മാര്കം ഗജാനന മഹര്നിശമ് | അനേകദംതം ഭക്താനാ-മേകദംത-മുപാസ്മഹേ

ഓം നമഃ ശിവായ

നാഗേന്ദ്രഹാരായ ത്രിലോചനായ ഭസ്മാങ്ഗരാഗായ മഹേശ്വരായ | നിത്യായ ശുദ്ധായ ദിഗമ്ബരായ തസ്മൈ “ന” കാരായ നമഃ ശിവായ .
ഐയ്‌നുംകണ്ടത്തിൽ  ദേവിക്ഷേത്രം
ഐയ്‌നുംകണ്ടത്തിൽ  ദേവിക്ഷേത്രം